Historiek

HISTORIEK INTERNATIONAAL

Ontstaan

De International Association of Lions Clubs werd in 1917 in Chicago, Illinois, USA opgericht.
Lions Clubs International was bij zijn oprichting wel de jongste organisatie van alle service clubs, maar werd zeer vlug de grootste er wereld.
De 1,3 miljoen leden maken deel uit van de clubs in 200 landen en geografische gebieden.
De maatschappelijke zetel van LIONS CLUBS INTERNATIONAL bevindt zich nu in Oak Brook, Illinois, USA.

Voor alle LIONS is ‚”WIJ DIENEN‚” niet zomaar een devies, maar wel een reden van bestaan.

Zetel van de Internationale Associatie van Lions Clubs

300 22nd Street, Oak Brook, IL60523-8842 USA
Tel. : (630) 571-5466 – Fax : (630) 571-8890
Open voor bezoekers : alle werkdagen van 8.00 tot 16.30u
Info : www.lionsclubs.org

De eerste conventie : Dallas 1917.

Tijdens de eerste conventie in Dallas in 1917 werd er niet onmiddellijk een naam gevonden en over de naam van de nieuwe vereniging werd flink geredetwist tot in 1919 de optie van Melvin Jones het haalde en de Association of Lions Clubs de officiêle benaming werd. Dit was trouwens de naam van zijn business circle in Chicago, naam die geinspireerd werd door de grote stenen leeuw die in Chicago voor het Institute of Arts staat (zie foto). De leeuw stond in de business circle al als symbool voor broederschap, kameraadschap en sterkte.

De gloedvolle tussenkomst van een jonge advocaat uit Denver, Halsted Ritter, was doorslaggevend : Hij stelde dat het woord LIONS niet alleen de koning der dieren en de uitzonderlijke kwaliteiten van broederschap, kameraadschap en sterkte opriep, maar dat de letters ervan precies de boodschap van het Amerikaanse burgerschap inhielden: Liberty, Intelligence, Our Nations Safety.

Maar de leeuw was er wel eerst. Het actueel embleem ( ons speldje) met een leeuw die naar het verleden kijkt en een leeuw die naar de toekomst kijkt, werd in 1920 ontleend aan een schilderij van een Franse artieste, Rose Bonheur.

Het “We Serve” komt¬†slechts veel later.

Geschiedenis van LIONS CLUBS INTERNATIONAL

Toen de jonge zakenman MELVIN JONES secretaris werd van een business circle in Chicago, kwam hij snel tot hetbesef dat zo’n grote groep invloedrijke mensen een machtig potentieel vormde dat zou kunnen ingezet worden in het belang van de gemeenschap en vooral van de kansarmen. Zijn ideeên vonden gehoor en op 7 juni 1917 kwamen 12 afgevaardigden van een 27-tal clubs in Chicago bijeen.

Hoewel niet alle aanwezigen het ermee eens waren, werd er besloten een landelijke organisatie op te richten. In oktober van hetzelfde jaar werd te Dallas (Texas) een constituerende vergadering georganiseerd. Hierop waren 36 vertegenwoordigers van 22 clubs uit 9 staten aanwezig. De statuten werden opgesteld, bestuursleden benoemd, een indeling in districten gemaakt en een code of ethics ontworpen.
Heel belangrijk was het aanvaarden van de motie ingediend door de afvaardiging van Oklahoma en gesteund door Melvin Jones : Geen enkele club zal zich op geen enkele manier tot doel stellen financieel voordeel te bezorgen aan haar leden.

Dr. William P. Woods, een chirurg uit Evansville, vroeger hoofd van de Koninklijke Orde van de Lions in Indiana werd de eerste voorzitter.

Het uitgangspunt van dienstbaarheid en inzet voor het algemeen belang leverde het motto: “WE SERVE”, dat officieel aanvaard werd op de conventie van 1950.

De organisatie breidde zich in snel tempo uit. Het aantal clubs en het ledenbestand groeiden snel aan en in 1920 werd in Canada de eerste LIONS CLUB buiten de VS opgericht. Later volgden Midden- en Zuid-Amerika. De naam van de organisatie luidde nu The International Association of Lions Clubs of kortweg Lions International, in 1980 gewijzigd in LIONS CLUBS INTERNATIONAL.

In 1925 sprak Helen Keller de internationale conventie van de Lions toe in Cedar Point, Ohio. Zij besloot haar toespraak met een oproep : dat alle lions in de wereld zich ertoe zouden verbinden om de ridders van de blindheid te worden in de kruistocht tegen de duisternis. Sindsdien is de strijd tegen blindheid en de hulp aan blinden en slechtzienden de belangsrijkste humanitaire activiteit van de Lions.

In 1990 werd een groots werk opgezet : SightFirst. Het budget van dit programma bedraagt 143,5 miljoen dollar. Dit programma financiert vooral de strijd tegen rivierblindheid en cataract, twee vormen van blindheid die omkeerbaar zijn. Dankzij Lions kunnen miljoenen mensen in de wereld vandaag terug zien.

Alhoewel er reeds in 1937 plannen bestonden om ook buiten het Amerikaanse continent Lions Clubs op te richten, kon hiermee als gevolg van de tweede wereldoorlog pas in 1947 gestart worden. Deze nieuwe stap in de evolutie van het Lionisme gebeurde in Australiê en een jaar later ontstonden ongeveer gelijktijdig de eerste clubs in Europa, namelijk Stockholm en Genève.

Op de conventie te Taipeh in 1987 werd het woordje male geschrapt uit de internationale statuten. In de daarop volgende jaren werden in ons Multiple District 112, de toen reeds bestaande Lioness Clubs omgevormd tot volwaardige Lions Clubs en werden vanaf dan ook nieuwe dames clubs opgericht.
Ook het oprichten van gemengde clubs behoort sinds Taipeh tot de mogelijkheden.

HISTORIEK BELGIE

Op 31 maart 1952 werd de eerste club officieel gesticht onder de naam Bruxelles, nadien Bruxelles Centre. Het charter werd overhandigd op 17 mei 1952. Om het vereiste aantal charterleden te verzekeren (20) werd Tony Delage een gewaardeerd lid van de club. Peterclub is Lions club Vichy.

Enkele maanden later kreeg Antwerpen zijn charter als petekind van Bruxelles, in het voorjaar van 1953 gevolgd door Liège (het huidige Liège Cité). Daarna volgde Gent en Namur. In 1954 kreeg De Panne als eerste kleinere stad zijn charter. Paul Simpelaere, charterlid van deze laatste club werd in 1960 als eerste Belg benoemd tot bestuurder van de internationale vereniging.

Naar aanleiding van de overstromingen bekwamen de toenmalige Lions clubs in 1953 de steun van de wereldorganisatie voor het oprichten van het medisch centrum te Hingene. De eerste nationale conventie wordt in Keerbergen gehouden in mei 1953 met 100% aanwezigheid van de 5 opgerichte of in oprichting zijnde clubs.

In 1958 worden alle buitenlandse Lions tijdens de wereldtentoonstelling verwelkomd op het Welcome Centrum for Lions.

Op 3 maart 1959 aanvaardt Koning Boudewijn het erevoorzitterschap van ons Belgisch district, een blijk van erkenning die tot op heden onze vereniging vereert en welke wordt voortgezet door Koning Albert II, en nu door zijn zoon koning Filip.

Pin It on Pinterest

Share This